(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Propylene carbonate

Propylene carbonate


Sử dụng trong các phản ứng hóa học như một dung môi, chất plastic hóa, chất ổn định và để pha loãng.