(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Sweet almond oil

Sweet almond oil


(Tiếng Việt. Dầu hạnh nhân ngọt)

Một chất làm mềm với tính chất làm mềm. Xem thêm almond oil.