(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Sodium polyacrylate starch

Sodium polyacrylate starch


(Tiếng Việt. Hồ natri polyacrylate)

Một chất làm đặc và tạo gel với độ ổn định pH tốt.