(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Retinyl palmitate polypeptide

Retinyl palmitate polypeptide


Cho phép vận chuyển vitamin A dưới dạng hợp chất phân tán được trong nước.