(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

l-aspartic acid

l-aspartic acid


l-aspartic acid– một amino acid được dùng như chất dưỡng ẩm da. Xem thêm aspartic acid.