(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Hydrolyzed mucopolysaccharides

Hydrolyzed mucopolysaccharides


Hydrolyzed mucopolysaccharides– một chất hydrat da dựa vào khả năng giữ nước mạnh giúp giảm bớt lượng thoát hơi nước qua biểu bì. Đây là một sự pha trộn của các polysaccharide thu được từ quá trình thủy phân mô liên kết của động vật. Xem thêm mucopolysaccharide.