(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Glycoprotein

Glycoprotein


Glycoprotein– một tác nhân dưỡng ẩm da thu được từ carbohydrat và protein.. Trong cơ thể, glycoprotein đóng vai trò đáng kể trong các phản ứng miễn dịch. xem thêm glycoprotein (hòa tan).