(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Dicetyl phosphate

Dicetyl phosphate


Dicetyl phosphate – được dùng trong các chất điều chế mỹ phẩm như chất nhũ tương hóa và chất hoạt động bề mặt.